OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SZCZUCINIE

STATUT
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ w Szczucinie

§1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
w Szczucinie zwane dalej OSP.
2. Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 tekst jednolity ze zm.) oraz ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. nr 147, poz. 1229 tekst jednolity ze zm.), a także niniejszego statutu.
3. Stowarzyszenie OSP posiada osobowość prawną.
4. Siedzibą OSP jest miasto Szczucin, ul. Kościuszki 32

§2

1. Terenem działania OSP jest miejscowość będąca jej siedzibą, miejscowości położone w gminie oraz w rejonie pomocy wzajemnej.
2. Stowarzyszenie OSP jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§3

1. Ochotnicza straż pożarna może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła i flagi organizacyjnej.
Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw OSP może zatrudniać pracowników.

1. Celem stowarzyszenia jest:

1) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.
2) udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
3) informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
4) rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
5) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.
6) działania na rzecz ochrony środowiska.

§6

1. Zadania i cele wymienione w § 5 ochotnicza straż pożarna realizuje przez:

1) organizowanie zespołów do ustalania stanu ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowywania informacji o powyższym.
2) przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej.
3) organizowanie, spośród swoich członków, pododdziałów pożarniczych.
4) prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP.
5) organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.
6) organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej.
7) organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną.
8) prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.

§ 6a

1. Działalność określona w § 5 i § 6 jest wyłączną działalnością statutową Związku i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
2. Walne zebranie członków określa przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej.
3. Przedmiotem działalności nieodpłatnej, o której mowa w ust. 1 jest w szczególności:
udział w akcjach ratowniczych, prowadzenie działalności profilaktycznej wśród mieszkańców związanej z
ochroną przeciwpożarową, ochrona przed powodzią, udział w uroczystościach patriotycznych, udział w szkoleniach i ćwiczeniach, uczestnictwo w imprezach kulturalnych,
4. Przedmiotem działalności odpłatnej, o której mowa w ust. 1 jest:
organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, organizowanie uroczystości o charakterze dochodowym, zabezpieczenie imprez organizowanych przez inne podmioty w których OSP nie jest współorganizatorem,
5. Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem działalności gospodarczej OSP.

Członkowie OSP dzielą się na:

1) członków zwyczajnych, w tym członków młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.

§8

1. Członkami zwyczajnymi OSP mogą być:

1) pełnoletni obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie pozbawieni praw publicznych,
2) małoletni w wieku od 16 do 18 lat oraz za zgodą przedstawicieli ustawowych małoletni poniżej 16 lat, jeżeli deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa
w realizacji celów OSP

§9

Członek zwyczajny aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i składa przyrzeczenie następującej treści:
„W pełni świadom,  obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem
ochotniczej straży pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia”.

§ 10

1. Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która skończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych, jeśli ma mniej niż 16 lat, i złożyła przyrzeczenie.
2. Członkom młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku od 16 do 18 lat przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze.
3. Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych nie biorą udziału w akcjach ratowniczych prowadzonych przez OSP.

§11

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1) wybierać i być wybieranymi do władz OSP z wyjątkiem małoletnich poniżej 16 lat.
2) uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu.
3) wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP.
4) korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.
5) używać munduru, dystynkcji i odznak.

§12

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

1) aktywne uczestniczenie w działalności OSP.
2) przestrzeganie postanowień niniejszego statutu jak też regulaminu i uchwał władz OSP.
3) podnoszenie poziomu wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym.
4) dbanie o mienie OSP.
5) regularne opłacanie składek członkowskich.

§13

Spośród pełnoletnich członków zwyczajnych tworzy się jednostkę operacyjno- techniczną.

§ 14

Członkostwo ustaje na skutek:

1) skreślenia z listy lub wykluczenia członka zwyczajnego,
2) skreślenia z listy członków zwyczajnych dokonuje zarząd OSP w następujących
przypadkach:

a) rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie.
b) nie usprawiedliwionego zalegania przez członka z opłatą składek za okres
przekraczający 12 miesięcy, mimo pisemnego upomnienia.
c) śmierci członka.

1) wykluczenia członka zwyczajnego dokonuje zarząd OSP w następujących wypadkach:

a) prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem.
b) popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka OSP lub godzi w dobre imię OSP.

2) przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust. 2 pkt. 2 i w ust. 3 zarząd umożliwia członkowi OSP złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu zarządu.
3) od uchwały zarządu w sprawie, o której mowa w ust. 2 pkt. 2 i ust. 3, członek OSP może odwołać się w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu do walnego zebrania, którego uchwała jest ostateczna.
4) do czasu rozpatrzenia odwołania członek zwyczajny nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych niniejszym statutem.
5) skreślenie z listy członków zobowiązuje do zwrotu umundurowania i innych przedmiotów należących do OSP.

§ 15

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która zadeklaruje wspomaganie działalności OSP finansowo lub w innej formie i za swą zgodą zostanie przyjęta przez zarząd OSP.
2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości

§ 16

1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna , bez względu na miejsce zamieszkania, szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie OSP.
2. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.
3. Członek wspierający i członek honorowy mają prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez OSP, a z głosem doradczym także w walnym zebraniu.

§ 17

Władzami OSP są:

1) walne zebranie członków,
2) zarząd,
3) komisja rewizyjna.

§ 18

1. Uchwały władz OSP zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy niniejszego statutu stanowią inaczej.
2. Uchwały dotyczące zmian we władzach OSP, wystąpienia ze Związku OSP RP oraz w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości powinny być podjęte w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 19

1. Wybory władz OSP odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym.
2. Kadencja władz OSP trwa 5 lat i kończy się z chwilą powołania nowych władz.
3. Nie można łączyć funkcji członka zarządu i komisji rewizyjnej.

§ 20

1. Walne zebranie członków jest najwyższą władzą OSP.
2. Do kompetencji walnego zebrania członków, oprócz innych spraw wymienionych w niniejszym statucie, należy:

1) wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności OSP.
2) wysłuchanie sprawozdania komisji rewizyjnej z działalności OSP.
3) udzielenia absolutorium zarządowi OSP.
4) uchwalenie programu działania i budżetu OSP.
5) wybór, spośród siebie zarządu w liczbie 5-9 osób, z zachowaniem większości osób pełnoletnich.
3) wybór spośród siebie komisji rewizyjnej, w liczbie 3 osób.
4) uchwalenie statutu OSP lub jego zmianę.
5) ustalanie wysokości składki członkowskiej.
6) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zwykły zarząd, w szczególności nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążenia.
7) rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP.
8) wybieranie spośród siebie delegatów w skład władz Związku OSP RP.
9) podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku OSP RP.
10) nadawanie członkostwa honorowego OSP.
11) podjęcie uchwały o rozwiązaniu OSP.

§21

1. Walne zebranie członków OSP może być zwyczajne, sprawozdawcze oraz nadzwyczajne.
2. Zwyczajne walne zebranie członków OSP jest zwoływane raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.
3. Zwyczajne walne zebranie członków i walne zebranie sprawozdawcze zwoływane jest przez zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§22

1. Nadzwyczajne walne zebranie członków OSP zwoływane jest przez zarząd OSP:

1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie komisji rewizyjnej OSP,
3) na żądanie 14 liczby członków OSP.

2. Nadzwyczajne walne zebranie członków OSP powinno się odbyć w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od podjęcia inicjatywy lub zgłoszenia żądania.
3. Porządek nadzwyczajnego walnego zebrania, spośród spraw określonych w § 20 ust. 2 ustala władza lub osoby uprawnione do żądania zwołania takiego zebrania.
4. Nadzwyczajne walne zebranie OSP może odwołać członka zarządu lub komisji rewizyjnej przed upływem terminu kadencji władz OSP i powołać w to miejsce innego członka zarządu lub komisji rewizyjnej na czas do odbycia zwyczajnego walnego zebrania.

§23

Przebieg walnego zebrania OSP oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.

§24

1. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika straży. Naczelnik sprawuje funkcję wiceprezesa.
2. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.

§25

Do zadań zarządu należy:

1) reprezentowanie interesów OSP.
2) realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania.
3) zwoływanie walnego zebrania.
4) niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego o zmianie statutu oraz zmianach w składzie zarządu i komisji rewizyjnej.
5) udzielanie niezbędnych wyjaśnień organów nadzorującemu.
6) opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie opracowań z ich wykonania walnemu zebraniu.
7) zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych i innych zobowiązań
majątkowych w zakresie zwykłego zarządu.
8) przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP.
9) przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie
z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak.
10) tworzenie jednostek operacyjno-technicznych.
11) organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno- oświatowych i sportowych.
12) dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań.
13) rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP.
14) wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu.

§26

Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje pracami zarządu.

§27

Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb, co najmniej jednak raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenia zarządu należy zapraszać przewodniczącego komisji rewizyjnej OSP.

§28

Umowy, pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisuje w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.

§29

Naczelnik kieruje jednostką operacyjno-techniczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.
Do naczelnika należy:

1) Wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonania zadań operacyjno-technicznych.
2) Organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP.
3) Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP.
4) Kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą.
5) Kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo-gaśniczych.
6) Dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji.
7) Opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony ppoż. miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.

§30

Za wzorowe wykonanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia:

1) pochwałę ustną,
2) pochwałę w rozkazie naczelnika ,
3) wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody,
4) sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

§31

Za niewłaściwe wykonanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinarne:

1) upomnienie ustne,
2) nagana w rozkazie naczelnika ,
3) wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka z OSP.

§32

1. Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:

1) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich.
2) składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP.
3) przedstawianie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności.
4) wnioskowanie o udzielenie zarządowi absolutorium.

3. Komisja rewizyjna OSP może dokooptować do swojego składu nowych członków, na miejsce ustępujących, w liczbie nie przekraczającej 1/3 jej składu.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

1) być członkami zarządu, małżonkami członków tego Zarządu ani pozostawać z członkami tego zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości z tytułu zatrudnienia,
2) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
3) otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. (Dz.U. Nr 26, poz. 306 ze zm.)

§33

Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

§34

Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

§ 35

1. Majątek i fundusze OSP powstają z:

1) składek członkowskich,
2) dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
3) dochodów z majątku, użyczenia lokali i imprez,
4) ofiarności publicznej,
5) wpływów z działalności gospodarczej.

1. OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach i wyłącznie w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych OSP.
2. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą w całości realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczane do podziału między członków OSP.

§ 36

Zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem OSP w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi
pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub  powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanym dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywania majątku OSP na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następować by miało bezpłatnie lub, na warunkach preferencyjnych,
3) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie OSP, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 37

Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala walne zebranie członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

§38

1. Wnioski o zmianę statutu i rozwiązanie OSP może składać zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
2. Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP, powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

§39

1. W razie rozwiązania OSP walne zebranie wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania walnego zebrania, uchwałę o rozwiązaniu OSP podejmuje sąd rejestrowy, wyznaczając likwidatora.
2. Pozostały po rozwiązaniu majątek, stanowiący własność OSP przechodzi na na własność, Związku OSP RP. Sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego.